Κεντρική

Οδηγίες  Εγκατάστασης

Updates

FAQ

Τιμοκατάλογος

Επικοινωνία

Updates

Αρχή σελίδας

 

· 16-02-2019

 

* ZYPHH: Διορθώθηκε η περίπτωση όταν είχαν οριστεί HPCOLOR ή HPLAYER. H επιφάνεια γράφεται πλέον σε ξεχωριστή γραμμή (π.χ. για συμμετοχή σε υπολογισμούς). Στο τέλος της εντολής προστέθηκε ενημέρωση για τα Htach με μηδενική επιφάνεια ώστε να διορθωθούν.

* Τα κείμενα των εντολών Ηλεκτρονικής υποβολής ΖΚΤΗΜΤ εισάγονται πλέον με στοίχιση MiddleCenter.

* ZKTHMDXF: Η καρτέλα οδηγιών άλλαξε και εμφανίζεται στην αρχή της εντολής.

* ZKTHMCHECK: Προστέθηκε βοήθεια για την χρήση της επιλογής overkill και το «κλείσιμο» των Polyline.

* LPATS: Διορθώθηκε η δυνατότητα επιλογής αντικειμένων στην αρχική καρτέλα της εντολής.

* Προστέθηκαν χρήσιμα links για e-adeies και Αιγιαλούς

* Τροποποιήθηκαν οι δηλώσεις και τα υπομνήματα Τοπογραφικού ώστε να εισάγονται στις αντίστοιχες διστάσεις των τίτλων  τοπογραφικών Εντός και Εκτός.

* Διορθώθηκαν οι εντολές ηλεκτρονικής υποβολής για το Κτηματολόγιο για AutoCAD 2011 και προγενέστερα.

* E+E: Προστέθηκε ενημέρωση στο τέλος της εντολής για τα αντικείμενα που δεν υπολογίστηκε επιφάνεια ή ήταν προβληματικά.

* Προστέθηκε σε όλες τις επιλογές κατά την διάρκεια των εντολών η δυνατότητα επιλογής με κλικ.

* Διορθώθηκαν οι περιπτώσεις που κατά τις πρώτες χρήσεις της εντολής ZID δεν καταχωρούνταν οι προεπιλογές για την αναγραφή εμβαδού.

* Διορθώθηκε το κουμπί περιήγησης στην καρτέλα «Επιλογή κειμένου από λίστα»!

* Διορθώθηκαν όλες οι περιπτώσεις freeze οποιασδήποτε καρτέλας του CADsdtopo!!

* Διορθώθηκε η εμφάνιση της λίστας σημείων από αρχείο xls/xlsx στην καρτέλα της εντολής ITAX.

* Η εισαγωγή σημείων με την  εντολή ITAX έγινε πολύ ταχύτερη.

* Διορθώθηκε η περίπτωση όπου δεν δημιουργούνταν αυτόματα slide σε περίπτωση νέας προσθήκης προτύπου σχεδίου (π.χ. ZTITLOI).

* Η φόρτωση του λογισμικού σε κάθε σχέδιο έγινε ταχύτερη.

* Προστέθηκε καρτέλα κατά την πρώτη εκκίνηση η οποία υπενθυμίζει την διαδικασία έναρξης του λογισμικού σε κάθε σχέδιο.

* Αναδιαμορφώθηκαν τα Menu και το Ribbon.

* Οι εντολές έλεγχος για update” και το “update” σε νέα ενημέρωση άλλαξαν θέση στο Ribbon.

* Οι εντόλες ενδείξεων NNR, NNX, NND οι εντολές μικρών διαστάσεων ZDAM, ZDLM και οι στάθμες με γραμμή ZTSTGR προτείνονται πλέον σε διαφορετικά Layer.

* Διορθώθηκαν τα osnap στις εντολές ZMM και ZCC.

 

 

 

 

 

 

· 27-12-2018   Έκδοση 19

* BricsCAD: Διορθώθηκε το άνοιγμα του online manual στις περιπτώσεις που δεν λειτουργούσε.

* Διορθώθηκαν οι περιπτώσεις στην Εισαγωγή Τίτλων όπου οι λέξεις κλειδιά ήταν σε Mtext.

* Ανασχεδιάστηκαν τα φίλτρα στην εντολή ZSFILE και προστέθηκαν οδηγίες για wildcards, το ίδιο και στην επισκόπηση αρχείου στην εντολή ITAX.

* Προστέθηκε έλεγχος διπλοσχεδιασμένων αντικειμένων (overkill) στον έλεγχο του Κτηματολογίου (ZKTHMCHECK).

* Προστέθηκε η εντολή 2RM για μαζική μεταφορά αντικειμένων σε νέα ή υπάρχοντα Layer με κατάληξη ή/και πρόθεμα.

* Ενημερώθηκαν τα χρήσιμα links.

* Άλλαξε η διάταξη του Ribbon με τα Τοπογραφικά, Κατόψεις, Τομές και Όψεις να είναι στην αρχή.

 

·  

· 30-11-2018   Έκδοση 18

* Διορθώθηκε η εντολή PH στην περίπτωση που η οθόνη στο Model είναι στραμμένη.

* Τροποποιήθηκε ο Έλεγχος για Update και για τις υπόλοιπες πλατφόρμες (BricsCAD, ZwCAD, …)

* Ανανεώθηκε η εντολή ZVFE (Επεξεργασία αρχείων εντολών)

* BricsCAD: Λειτουργεί η ZIMIΝ, οι εκτυπώσεις, η ZZATT, λειτουργούν τα Hatch iso και γραμμές iso και προστέθηκε ενημέρωση για τις εντολές που δημιουργούν Layer Filters ότι δεν λειτουργούν στην έκδοση BricsCAD 2019 λόγω αδυναμίας της πλατφόρμας. Διορθώθηκαν οι εντολές ΖΑΑ, ZAAS, ZID, ZIDS, ZIK, ZIKS.

* Άλλαξε η θέση του κειμένου περιγραφής στην ZYPHH

* Στο υπόμνημα Hatch παραμένουν τα περιγράμματα των Hatch.

* Ανασχεδιάστηκε το πρότυπο (φόρμα) που εισάγεται αυτόματα ως τίτλος Τοπογραφικού με την εντολή ZTITLOI

* Στην εντολή ZIMPH το layer του τίτλου ης φωτογραφίας συμπίπτει με το layer της εικόνας.

* Διορθώθηκαν οι περιπτώσεις όπου δεν φορτωνόταν η βοήθεια από τις καρτέλες των εντολών.

* Άλλαξε ο τρόπος έναρξης με shortcut από το Desktop.

 

 

 

· 09-11-2018   Έκδοση 17

 

* Έκδοση για ZWCAD 2015+

* Έκδοση για BricsCAD

* Αρκετές εντολές του AutoCAD ορίστηκαν να λειτουργούν κανονικά και όταν πληκτρολογούνται στα ελληνικά.

* Βελτιώθηκε η εντολή ZF όταν επιλέγονται μόνο φίλτρα για Layer.

* Προστέθηκε η εντολή ZLAYSEL για εξαγωγή σε αρχείο των ονομάτων των layer επιλεγμένων αντικειμένων.

* Διορθώθηκε η επιλογή αναζήτησης κορυφών σε επιλεγμένα layer στην εντολή ZID.

* Ανασχεδιάστηκε η ΙTAX (εισαγωγή σημείων) με συνεχή προεπισκόπηση και επεξεργασία του αρχείου εισαγωγής.

* Στην εντολή ZZPDF άλλαξε η καρτέλα με τις κλίμακες εκτύπωσης και προτείνεται αυτόματα η τρέχουσα κλίμακα.

* Αφαιρέθηκε η ερώτηση για layer αποσπάσματος στην εντολή  εισαγωγή εικόνας ZIMIN.

* Η εντολή ΝΝ2 (Ενδείξεις δύο γραμμών) έχει πλέον ως προτεινόμενο Layer Endeixeis2”.

* Ανανεώθηκαν τα αυτόματα υπομνήματα όρων δόμησης ως προς την ενημέρωση της νομοθεσίας και την μορφή του κειμένου.

* Διορθώθηκαν οι εντολές σχεδίασης γραμμών (MLL, LTOIX, LKT κ.λ.π.) για τις περιπτώσεις που πατώντας Esc γινόταν current Layer το 0.

* Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής MTEXT στην ΥΥΤΤ (Σημειώσεις – Επικεφαλίδες).

* Οι βοήθειες των layer για Τομή, Όψη και Κάτοψη έγιναν σε pdf και προστέθηκαν παραδείγματα σχεδίασης.

* Προστέθηκε η ASD στην μπάρα Τοπογραφικό βήμα-βήμα.

* Διορθώθηκε η αυτόματη εκτύπωση σε PDF στα Layout.

* Διορθώθηκαν οι εντολές για Vports στα Layout στην περίπτωση που το Model είναι στραμμένο.

* Διορθώθηκε η σύγκριση αθροισμάτων επιφανειών κατά τους ελέγχους ηλεκτρονικής υποβολής (ZKTHMCHECK).

 

 

· 30-092018   Έκδοση 16.5

 

* Προστέθηκε η εντολή zzarial στο Ribbon.

* Σχεδιάστηκε νέος αυτόματος τρόπος εκκίνησης στο AutoCAD.

* Βελτιώθηκε η εκτύπωση σε PDF.

* Άλλαξε η στοίχιση των τομέων του Ribbon.

* Προστέθηκε συνοπτική βοήθεια στην ZZBASE.

* Οι γραμμές ρέματος έχουν πλέον μεγαλύτερο scale.

* Ανασχεδιάστηκε η γραμμή εργαλείων 19.Ρυθμίσεις.

* Διορθώθηκε η εντολή ZCR.

* Προστέθηκε η εντολή ZCLF όπου δημιουργείται αυτόματα Layer filter από αρχείο με τα ονόματα των Layer.

* Προστέθηκε η εντολή ZKMX για σχεδίαση μέσης αξονικής polyline μεταξύ δύο αντικειμένων.

* Διορθώθηκε η λειτουργία σε νεώτερα AutoCAD.

* Άλλαξε η εντολή ZID και πλέον ο χρήστης ορίζει τα layer στα οποία θα γίνεται αναζήτηση υφιστάμενων κορυφών.

* Διορθώθηκε ο έλεγχος κειμένων εντός κλειστών polyline στο Layer «DBOUND_PROP»

* Άλλαξε ο τρόπος ενημέρωσης (update) του λογισμικού κατευθείαν μέσα από το AutoCAD και προστέθηκε και έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις.

 

· 07-092018   Έκδοση 16

 

* Προστέθηκε Ribbon που και προτείνεται για την χρήση του λογισμικού.

* Έγινε ανασχεδίαση του  συνόλου του κώδικα ώστε οι εντολές να γίνουν κατά πολύ γρηγορότερες και σταθερές.

* Διορθώθηκαν όλες οι περιπτώσεις όπου είχαν καταγραφεί λειτουργικά προβλήματα.

* Προστέθηκαν πολλές νέες χρήσιμες εντολές .

* Προστέθηκε πλήρης τομέας για την δημιουργία σχεδίων για ηλεκτρονική υποβολή στο Κτηματολόγιο που κυρίως περιλαμβάνει:

*   Εκτύπωση σε pdf

*   Αυτόματη μετατροπή σχεδίου στα πρότυπα του Κτηματολογίου.

*   Μεταφορά ή/και σχεδίαση κειμένων και γραμμών στα Layer του Κτηματολογίου.

*   Πλήρης Έλεγχος σχεδίου προς υποβολή.

*   Εξαγωγή dxf

 

Δείτε τις σημαντικότερες αλλαγές και νέες λειτουργίες εδώ.

 

 

· 30-09-2016     Έκδοση 11

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Το λογισμικό λειτουργεί και σε AutoCAD 2017.

* Προστέθηκε αρχική οθόνη με οδηγίες και παραδείγματα.

* Προστέθηκε αναλυτική βοήθεια για προβλήματα εγκατάστασης.

* Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης των περισσοτέρων εντολών και σε «στραμμένη» οθόνη στο Model Space (UCS). Δεν μπορούν να εκτελεστούν μόνο οι: PP, MKO, ZDTM, ZDTR, ZID, ZIDS ZIK, ZIKS, BLST, ZDLAYT, ZDST, ZDDP, ETT, S2P, KTT, ZZ0, Τρίγωνα-Ισοϋψείς-Όγκος, STT.

* Διορθώθηκαν οι περιπτώσεις της ανάστροφης απεικόνισης στην εντολή MKO (προβολή ταχυμετρικών σε όψη).

 

 

· 31-07-2016     Έκδοση 10

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Στην μετονομασία Layer (ZLAYREN) προστέθηκε η επιβεβαίωση για κάθε Layer ως επιλογή.

* Διορθώθηκαν οι εντολές για τις κλίμακες μεγαλύτερες από 1:50 και μικρότερες 1:100.

* Προστέθηκαν “large icons” σε όλες τις Toolbar.

* Διορθώθηκε η εκτέλεση της εντολής LROG (Ρυμοτομική και Οικοδομική γραμμή) από το Menu.

* Διορθώθηκε η εκτέλεση της γραμμικής παρεμβολής στις εντολές KL και BVC.

* Διορθώθηκε η KNBS στην περίπτωση που οι άκρες τους κανάβου συμπίπτουν με το grid.

* Διορθώθηκε η ZCS στα κείμενα.

* Διορθώθηκαν τα προβλήματα φόρτωσης και εκτέλεσης στο AutoCAD 2016.

* Προστέθηκε η επιλογή «εισαγωγή βάση κλίμακας εκτύπωσης» στην εντολή PH.

* Επανασχεδιάστηκε η εντολή ZDPRR (στροφή οθόνης στο Model για εκτύπωση) και δεν εκτελείται zoom->extens.

* Διορθώθηκαν τα μεγέθη των συμβόλων για Πινακάκια Ανοιγμάτων.

* Στο Υπόμνημα Συμβόλων προστέθηκε και το πλήθος κάθε συμβόλου.

* Στο Υπόμνημα Hatch προστέθηκε και συνολική επιφάνεια κάθε τύπου.

* Ενημερώθηκαν όλες οι δηλώσεις για τα Τοπογραφικά.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ UPDATE:

 

Εφ' όσον τελειώσει ο οδηγός εγκατάστασης  CADsdtopo_N_V***.exe:

 

1. Ανοίξτε το Autocad (ένα κενό σχέδιο).

2. Κάντε έναρξη SDTOPO

3. Από το Menu: SDTOPO -> Ρυθμίσεις -> Uninstall SDTOPO

4. Αφού κλείσει το AutoCAD, μέσω των Windows: Start Menu -> All Programs -> CADsdtopo -> Επιλέξτε την έκδοση του Autocad που έχετε και θα ξαναφορτωθεί το CADsdtopo περιέχοντας τα Updates.

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

 

 

 

· 16-03-2016     Έκδοση 9

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Προστέθηκαν οι εντολές  ZVPRR (Στροφή οθόνης στο Model) όπου επιλέγετε δύο σημεία στην οθόνη των οποίων πλέον η διεύθυνση είναι ο οριζόντιος άξονας της οθόνης. Προτείνεται για εκτύπωση κεκλιμένου σχεδίου ή για σχεδίαση με ''Ortho'' σε πλάγια διεύθυνση. Kαι η ZDRW για επαναφορά στροφής.

* Προστέθηκε η δυνατότητα μετάφρασης και σε Attributes (αλλαγή χαρακτήρων από αγγλικούς σε ελληνικούς και το αντίθετο κατά την λογική του πληκτρολογίου υπολογιστή ή αντικατάσταση των χαρακτήρων Unicode ) στην εντολή ZZATT.

* Οι εντολές για Πράξεις σε ή με αριθμούς εκτελούνται πλέον και σε Mtxet!

* Στον Επεξεργαστή Κειμένων τα Mtext εμφανίζονται χωρίς τους χαρακτήρες Formating.

* Προστέθηκε η δυνατότητα move μετά την εισαγωγή αριθμού στην εντολή NNP.

* Η αναγνώριση των σημείων (για σχεδίαση με πληκτρολόγηση κωδικών) σε εντολές της ZLL ή στην ανανέωση σημείων DMLL έγινε πολύ ταχύτερη από τις προηγούμενες εκδόσεις (π.χ. για 5000 σημεία 5 δευτερόλεπτα!)

 

· 15-12-2015      Έκδοση 8

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Επανασχεδιάστηκαν όλες οι καρτέλες του προγράμματος με κυριότερη την προσθήκη βοήθειας και πληροφορίες για την χρήση κάθε εντολής.

* Διορθώθηκαν οι δυσχέρειες φόρτωσης στα Windows 10.

* Το λογισμικό φορτώνεται πλέον στο AutoCAD με νέο και ταχύτερο τρόπο.

* Προστέθηκε η εντολή ZXDDP (Τεύχος περιοχών Polyline) η οποία έγινε με αφορμή την ανάγκη διαχείρισης δασικών χαρτών. Επιλέγετε στο σχέδιο όσες Polyline θέλετε και εξάγονται σε αρχείο για κάθε μία polyline:

α. Όνομα/είδος έκτασης που προκύπτει από τα Text ή Mtext εντός της (στο ίδιο η παραπλήσιο Layer).

β. Η επιφάνεια (αφαιρουμένων τυχόν εσωτερικών άλλων περιοχών)

γ. Το Layer σχεδίασης.

δ.  Η περίμετρος.

ε.  Το κεντροειδές.

δ. Οι κορυφές.

Δημιουργείται επίσης και 2ο αρχείο με τα ονόματα και τις επιφάνειες (*_PIN.*) για εισαγωγή σε πίνακα με την εντολή ZPFL.

Μετά την εισαγωγή του πίνακα μπορείτε να υπολογίσετε τις συνολικές επιφάνειες για κάθε είδος περιοχής με την T+T.

 

· 02-11-2015      Έκδοση 7.3

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Διόρθωση της MKO (προβολή ταχυμετρικών σε Όψη) για τις περιπτώσεις που τα σημεία προβάλλονταν αντίστροφα και νέος τρόπος υπολογισμού αποστάσεων από την γραμμή προβολής.

* Επανασχεδίαση των εντολών για κατασκευή τριγώνων ZDTMA, ZTIN, ZDTM, ZDTMB, ZDTMD ώστε να διερευνώνται περισσότερο τα κανονικά τρίγωνα.

* Προσθήκη τριών νέων εντολών για τον έλεγχο των σχεδιασμένων τριγώνων που προτείνεται να χρησιμοποιούνται μετά την κατασκευή τους και πριν την σχεδίαση ισοϋψών ή τον υπολογισμό όγκου:

ZTTDBL: Διαγραφή διπλών τριγώνων. Διαγράφονται τα διπλά-όμοια τρίγωνα που τυχόν έχουν σχεδιαστεί.

ΖΤΤΚΚ: Εντοπίζονται τα μηδενικά και κάθετα τρίγωνα. Αφού ελεγχθούν προτείνεται να διαγραφούν.

ZTTSD: Εντοπίζονται τα προβληματικά τρίγωνα στις περιπτώσεις που πάνω από δύο τρίγωνα έχουν κοινή πλευρά. Αφού ελεγχθούν προτείνεται να διαγραφούν.

* Διόρθωση των εντολών για διπλή polyline ώστε να τελειώνουν χωρίς πρόβλημα  με Esc.

 

· 18-10-2015      Έκδοση 7.2

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Ανασχεδιάστηκε η εντολή ZIMGEO για γεωαναφορά εικόνας ώστε να εκτελείται πιο γρήγορα. Προστέθηκε και η εντολή ZIMGS για γεωαναφορά με επιλογή εικόνας στην οθόνη σχεδίασης.

 

· 06-10-2015      Έκδοση 7.1

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Συμπληρώθηκε η εντολή κανάβου KNBS με προέκταση γραμμών εκτός του πλαισίου

* Προστέθηκε η εντολή κανάβου KNBK με διάστημα όπως τα αποσπάσματα Εθνικού Κτηματολογίου.

* Προστέθηκε νέα εντολή απεγκατάστασης του λογισμικού μετά την λήξη της Demo έκδοσης.

* Διορθώθηκαν εντολές όπως οι ZCS ή ZRPL όπου στις περιπτώσεις που επιλέγονται Texts το σημείο εισαγωγής πλέον προκύπτει ανάλογα του “Justify”.

 

 

· 30-09-2015      Έκδοση 7.0

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Διόρθωση της Toolbar Επιλογή αριθμού για το Υψόμετρο σημείου.

* Οι εντολές για Πινακάκια Ανοιγμάτων και Στάθμες διορθώθηκαν οπότε πλέον όταν η τελική θέση συμβόλου τελειώνει με Esc οι αριθμοί εμφανίζονται κανονικά στο σύμβολο.

* Προστέθηκε η εντολή ZNMD για πράξεις σε αντικείμενα Dimension. Λειτουργεί όπως η αντίστοιχη ΖΝΜ για τα Texts.

* Προστέθηκαν νέες δυνατότητες στην εντολή PP για Τόξα, Ελλείψεις και Splines.

* Ενημερώθηκαν οι εντολές «Απόψεις σχεδίου» στα Layout.

* Διορθώθηκε το προτεινόμενο layer στην εντολή ΝΝ2.

* Προστέθηκε εντολή αντιγραφής των γραμματοσειρών για την περίπτωση ηλεκτρονικής παράδοσης ανάλογα με την έκδοση του AutoCAD αποστολής.

* Διορθώθηκε η εντολή ΥΥΤΤ για την περίπτωση που είναι η πρώτη εντολή που εκτελείται.

* Ενημερώθηκε η «Επιλογή με ίδιο» όπου στην περίπτωση Mtext λαμβάνει μέρος και το ύψος γραμμάτων.

* Προστέθηκε η εντολή ZIMGEO για εισαγωγή εικόνας με γεωαναφορά.

* Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εύρους αναζήτησης  σημείων και τριγώνων (όπως στις εντολές ZTIN, TTR και TTD).

· 07-05-2015 Έκδοση 6.0

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Σημαντικότερη προσθήκη είναι η ολοκλήρωση του υπολογισμού όγκου εκσκαφών και επιχωμάτων με την εντολή ZDTMVOL όπου πλέον δεν απορρίπτονται τρίγωνα και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε τα τρίγωνα της αρχικής και τελικής επιφάνειας.

* Οι εντολές πλέον λειτουργούν ταχύτερα για όλες τις εκδόσεις του AutoCAD.

* Προσθήκη της εντολής ZZDD για αναγραφή διαστάσεων δοκών.

* Σχεδιάστηκε νέα Toolbar για τις ρυθμίσεις και τροποποιήθηκε το menu με ομαδοποίηση ανά κατηγορία και αναλυτικές επεξηγήσεις.

* Περιέχονται οι προσθήκες μετά και την έκδοση 5.00

 

· 31-01-2015/25-02-2015 Έκδοση 5.0

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Διορθώθηκαν οι εντολές ZAAS, ZIDS και ZIKS όπου αν η επιλογή σημείων της περιοχής εμβαδομέτρησης/κορυφών δεν τελειώνει me “close”, αυτό πλέον γίνεται αυτόματα.

* Προσθήκη της εντολής ZIMDD οποία προσαρμόζει με μέσες τιμές αντικείμενο (συνήθως Image) με ενιαίο περίγραμμα που δίνετε στην οθόνη και τις πραγματικές πλευρές του που πληκτρολογείτε.

* Στην εντολή καταμέτρησης block ZBLK προστέθηκε και η καταγραφή των Anonymous block.

* Προστέθηκε η εντολή ZIMNM με την οποία αναγράφονται αυτόματα τα ονόματα όσων εικόνων επιλέξετε.

* Προστέθηκε στην εντολή TTXX η δυνατότητα επιλογής και Mtext από το Xref.

* Στην εντολή ZXGPT ερωτάστε πλέον για το αν θέλετε να εξαχθούν και τα κέντρα των τόξων. Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής των FitPoints από τις Splines.

* Τροποποιήθηκε η καρτέλα της εντολής ITAX έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι για εισαγωγή σημείων προτείνονται τα Blocks όπου όλα τα στοιχεία είναι σε ένα Layer (Custom Blocks) και όχι τα Standard Blocks. Αυτό εξυπηρετεί την ευχερή διαχείριση των σημείων στο σχέδιο, την εισαγωγή μετρήσεων διαφορετικών φάσεων του Έργου (με αντίστοιχη ονομασία των Layer) και την δημιουργία των ελάχιστων απαιτούμενων layer.

* Προστέθηκε η δυνατότητα μετακίνησης του αναγραφόμενου αποτελέσματος Πράξης (ZP2T).

* Επανασχεδιάστηκε η εντολή ZDTMVOL για τον υπολογισμό όγκου εκσκαφών η οποία είναι πλεόν πιο γρήγορη. Η αρχική της μορφή συνεχίζει να περιλαμβάνεται στο λογισμικό με την ZDTMV1. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά τις δύο εντολές σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στον υπολογισμό.

* Ανασχεδιάστηκαν οι εντολές για AutoCAD 64-bit ώστε να εκτελούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα.

 

· 27-06-2014 Έκδοση 4.1

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Διορθώθηκε η εντολή ZZ0 στις περιπτώσεις όπου το Ζ ήταν διαφορετικό του 0 μετά το 20ο δεκαδικό.

* Ενημερώθηκαν εντολές όπως η ZCS ώστε να ενημερώνεται ο χρήστης για την πρόοδο της εντολής και να αναγράφεται το αποτέλεσμα στο τέλος της.

* Διορθώθηκε η εισαγωγή περιγραφής (description) όταν το αρχείο εισαγωγής είναι Excell (ITAX).

* Διορθώθηκε η περίπτωση της ZIDS για την σχεδίαση πίνακα και στην περίπτωση που κατά την επιλογή σημείων το τελευταίο ήταν ίδιο με το πρώτο. Προστέθηκε επίσης η δυνατότητα επιλογής άλλου σημείου αρχής αρίθμησης των κορυφών.

* Διορθώθηκε η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ)» στις Δηλώσεις-Υπομνήματα Τοπογραφικού.

* Συμπληρώθηκαν οι εντολές ZAA και ZID με ειδοποίηση στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού της επιφάνειας λόγω τεμνόμενων ή διπλών γραμμών.

* Συμπληρώθηκαν οι εντολές σχεδίασης και διαχείρισης τριγώνων ώστε να λειτουργούν χωρίς καθυστέρηση και όταν τα τρίγωνα είναι shaded!

 

 

 

· 11-06-2014 Έκδοση 4.0

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Στην εντολή ZID (εμβαδομέτρηση ιδιοκτησίας) διορθώθηκε η περίπτωση μη αναγραφής των μηκών στον πίνακα στις περιπτώσεις ίδιων πλευρών.

* Προστέθηκε Toolbar για τα Images.

* Διορθώθηκε το κλείσιμο της σχεδίασης Polyline όταν η εντολή τελειώνει με Esc.

* Προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγή χαρακτήρων Unicode (π.χ. U+00D1) με τους πραγματικούς σε όλα τα κείμενα του Σχεδίου στην εντολή TTT.

* Προστέθηκε η εντολή zzarial όπου ορίζονται να εμφανίζονται με arial οι γραμματοσειρές του CADsdtopo και κατ’ επιλογή και οι υπόλοιπες γραμματοσειρές του σχεδίου.

* Διορθώθηκε η αναγραφή επιλεγμένης γραμμής στην περίπτωση εφαρμογής φίλτρου στην επισκόπηση αρχείου (εντολή ZSFILE).

* Στην εντολή ITAX προτείνεται πλέον το layer εισαγωγής που επιλέξατε στην τελευταία χρήση της εντολής σε οποιοδήποτε σχέδιο στις περιπτώσεις εισαγωγής Block-1Layer. Το ίδιο ισχύει πλέον και στις εντολές BFF και BFF2.

* Στην εντολή ITAX προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής των μοναδικών εγγραφών του αρχείου. Δηλαδή σημεία με τον ίδιο κωδικό και ίδιες συντεταγμένες θα εισάγονται μία φορά στο σχέδιο.

* Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής και στάθμης (Elevation) των αντικειμένων που επιλέγονται με την εντολή ZXGPT.

* Όπου μέχρι τούδε αναγραφόταν «τ.μ.», αναγράφεται πλέον «τμ».

* Όπου αναγράφονταν Pline2D ή 2DPolyline, αναγράφεται πλέον PLINE ή Polyline.

* Στο τέλος της εντολής ZF αναγράφονται πλέον τα Layer που έχουν μείνει ανοιχτά. Μπορούν να αντιγραφούν και να επικολληθούν στην καρτέλα, στην αρχή της εντολής, στην Επιλογή βάσει Layer” και να μην επιλέγονται αντικείμενα στην οθόνη. Σε κάθε επόμενη χρήση της εντολής πατώντας «Υ» και Enter θα απομονώνονται αυτόματα τα Layer που είχαν επικολληθεί αρχικά.

* Προστέθηκε η δυνατότητα αντιμετάθεσης πολύ μικρών τριγώνων TTR.

* Προστέθηκε η εντολή ZMES για ταυτόχρονη εκτέλεση της εντολής MEASURE του AutoCAD με σημεία σε πολλά αντικείμενα (Δυνατότητες: Επιλογή αντικειμένων με φίλτρα, επιλογή απόστασης εισαγωγής σημείων με διάσταση ή αριθμό, και επιλογή Layer εισαγωγής των σημείων.

* Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού όγκου εκσκαφών με την αυτόματη σχεδίαση και ανάλυση στερεού εκσκαφών (ZDTMVOL). Το μόνο που χρειάζεται να επιλέξετε στο σχέδιο είναι Τρίγωνα-Πριν και Τρίγωνα-Μετά. Η εντολή είναι σε beta έκδοση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

· 02-05-2014 Έκδοση 3.6

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Στην εντολή PORTA (τυπική σχεδίαση πόρτας) προστέθηκε η δυνατότητα σχεδίασης με διακεκομμένες γραμμές (π.χ. για περίπτωση ανοιγμάτων σε άνωψη.)

_____________________________________________________________________

 

 

· 06-03-2014 Έκδοση 3.5

 

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Στην εντολή Ε+Ε (πράξεις με εμβαδά) μπορούν πλέον να συμμετέχουν και Hatch.

* Στην εντολή DFF (άνοιγμα φωτογραφιών) προστέθηκαν και νέα προθέματα (IMAG1 , IMAG0, P21100 κ.λ.π.) οπότε μπορείτε πλέον και για αυτά να πληκτρολογείτε μόνο τον αριθμό. Αν π.χ. θέλετε να ανοίξετε την φωτογραφία “P2110032” τότε πληκτρολογείτε μόνο το “32”.

* Στην εντολή ZXGPT προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής χωρίς αρίθμηση. Η προσθήκη έγινε για την χρήση αρχείου στον ορθοφωτοχάρτη του Κτηματολογίου.

* Διορθώθηκε η εντολή CCTST (Έλεγχος στάθμεων) για την περίπτωση ±0.00”.

* Στα σύμβολα «Κορυφή ιδιοκτησίας» και «Κορυφή Κτιρίου» ανασχεδιάστηκε ο κύκλος (γύρω από το σημείο) και έγινε μικρότερος.

* Διορθώθηκε η ερώτηση για 1ο και 2ο άκρο στην εντολή PMD για σχεδίαση μανδρότοιχου.

* Διορθώθηκε η λειτουργία των εντολών για Windows 7 και 64bit.

* Προσθήκη της δυνατότητας αναγραφής των Πράξεων με την εντολή ZP2T. Η δυνατότητα αυτή καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες τεκμηρίωσης σχεδίων προς ανάρτηση στον Ν.4178/13.

_____________________________________________________________________

 

· 2013-11-05  Ετοιμάστηκε η beta έκδοση για το ZWCAD.

 

Η έκδοση Beta είναι η δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος, λόγω του περιορισμένου αριθμού χρηστών σε σχέση με την αντίστοιχη για AutoCAD, και διατίθεται δωρεάν ως περιορισμένου χρόνου. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν το λογισμικό, αλλά κυρίως να συνδράμουν στη ανάπτυξη του λογισμικού μέσω προτάσεων για την βελτίωσή του. Η έκδοση Beta περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του CADsdtopo χωρίς περιορισμούς για το ZWCAD+2014.

 

Όσοι ενδιαφέρονται για την beta έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν εδώ και θα τους αποσταλεί το demo μέσω email.

 

Η beta έκδοση του CADsdtopo έχει ετοιμαστεί για το ZWCAD+ 2012 SP και το ZWCAD+ 2014.

==========================================================

 

Σε σχέση με την έκδοση του CADsdtopo για AutoCAD:

 

για το ZWCAD+ 2012 SP:

* Δεν λειτουργεί η σχεδίαση γραμμών ή εισαγωγή συμβόλων με "πληκτρολόγηση σημείων" ούτε και οι πίνακες συντεταγμένων και η εξαγωγή σημείων. Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί δεν λειτουργούν σωστά οι πρωτογενείς εντολές του ZWCAD (σε γνώση των κατασκευαστών του). Το θέμα αυτό διορθώθηκε στην έκδοση ZWCAD+2014.

Σημ.: Αν αναζητείτε σημείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή ZZS με επιλογές "Block-ATTR" και "1. Επιλογή...Attribute: με αναζήτηση φράσης." και να δώσετε των κωδικό του σημείου.

 

* Κατά την διάρκεια σχεδίασης με το CADsdtopo οι μεταβλητή DRAWORDERCTL ορίζεται σε "0" και η PEDITACCEPT σε "0" ώστε να μην εμφανίζεται συχνά το μήνυμα "Disregard Draw Order for this operation?". Παρόλα αυτά το μήνυμα εμφανίζεται κάποιες φορές. Εντολές που πρέπει να ελεγχθούν: PLL, ZDTMISO

 

για το ZWCAD+ 2014:

* Δεν ισχύουν τα παραπάνω προβλήματα.

 

* Μόνο κατά την πρώτη εγκατάσταση του CADsdtopo ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει δύο φορές έναρξη του προγράμματος από το menu των Windows (Start -> All Programms -> CADsdtopo -> ZWCAD+2014).

 

* Στο ZWCAD+ 2014 δεν αναγνωρίζεται η γραμματοσειρά "gr-sdtopo1.shx" και για αυτό τον λόγο έχει αντικατασταθεί με την "Arial".

 

==========================================================

 

Μετά την παρέλευση 1-3 μηνών (ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών της beta έκδοσης) η τελική έκδοση του λογισμικού για ZWCAD θα είναι έτοιμη οπότε θα αναρτηθεί στο site ως Demo και θα ενημερωθεί αντίστοιχα και ο τιμοκατάλογος.

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

· 2013-10-01 Αρχείο : CADsdtopo_N_V303.exe

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Επανασχεδιάστηκε η εντολή PP (κάθετη σε σημείο γραμμής) ώστε να δίνει σωστά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις και ενημέρωση στην περίπτωση που η νέα γραμμή δεν σχεδιαστεί στο επιθυμητό μήκος.

* Διορθώθηκε η εντολή ZTIN για τις περιπτώσεις που τα σημεία αποτύπωσης είναι σε μέσες αποστάσεις μεταξύ τους κάτω των 10 εκ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

 

Εφ' όσον τελειώσει ο οδηγός εγκατάστασης  CADsdtopo_N_V303.exe:

 

1. Ανοίξτε το Autocad (ένα κενό σχέδιο).

2. Κάντε έναρξη SDTOPO

3. Από το Menu: SDTOPO -> Ρυθμίσεις -> Uninstall SDTOPO

4. Αφού κλείσει το AutoCAD, μέσω των Windows: Start Menu -> All Programs -> CADsdtopo -> Επιλέξτε την έκδοση του Autocad που έχετε και θα ξαναφορτωθεί το CADsdtopo περιέχοντας τα Updates.

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

_____________________________________________________________________

 

· 2013-04-09  Αρχείο : CADsdtopo_N_V302.exe

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Διορθώθηκε η φόρτωση σε 2007 και προστέθηκαν οι εγκαταστάσεις σε Map 3D και Civil 3D σε όλες τις εκδόσεις.

* Διόρθωση των μονάδων για μήκη στις διαστάσεις τύπου AutoCAD στην καρτέλα της ZDDAS.

* Διόρθωση της σχεδίασης «συμβόλου πόρτας» SPOS όπου πλέον σχεδιάζεται τόξο κύκλου για την ένδειξη του ανοίγματος.

* Προσθήκη των εντολών ZLAYLIST και ZAYLISTP στο κεντρικό menu των Layer.

* Έγινε διόρθωση των «προσωπικών σημειώσεων» που δεν λειτουργούσαν από τα menu.

* Προστέθηκαν τα σύμβολα: Μπασκέτα, Σχάρα 25*200, Σχάρα 80*80, Σχάρα 60*60 στην εντολή ASD.

* Προστέθηκε σύμβολο αλεξικέραυνου στην εντολή MBL.

* Στην σχεδίαση τελικών ισοϋψών προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής σχεδίασης κύριων ανά μέτρο ή ανά το δεκαπλάσιο της ισοδιάστασης.

* Διορθώθηκαν θέματα σχεδίασης ισοϋψών σε όλες τις τιμές ισοδιάστασης.

* Προστέθηκε η εντολή ZXTIN (Εξαγωγή Τριγώνων).

* Προστέθηκε η εντολή ZDTMD όπου διαγράφονται τα τρίγωνα εντός των Polyline που επιλέγετε (π.χ. Κτίρια, βεράντες, περιοχές beton, πλακοστρώσεις..).

* Επανασχεδιάστηκε η εντολή ZDTM για σχεδίαση τριγώνων με επιλογή σημείου εντός κλειστής περιοχής.

* Επανασχεδιάστηκε η εξομάλυνση Ισοϋψών IP2S όπου πλέον οι ισοϋψείς σχεδιάζονται πιο κοντά στις πολυγωνικές.

* Διορθώθηκαν τα Hatch (πλακοστρώσεων, κεραμίδια κ.λ.π.) που δεν εμφανίζονταν σωστά κυρίως σε ΕΓΣΑ και προστέθηκαν οδηγίες διόρθωσης στις περιπτώσεις που συνεχίζουν να μην εμφανίζονται σωστά.

* Προστέθηκε η εντολή ZPLINEWID όπου ορίζεται το πάχος σχεδίασης νέας Polyline.

* Διορθώθηκαν οι εντολές που εισάγουν Block με attributes που παρουσίαζαν πρόβλημα στην περίπτωση ATTDIA=1.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

 

Εφ' όσον τελειώσει ο οδηγός εγκατάστασης  CADsdtopo_N_V302.exe:

 

1. Ανοίξτε το Autocad (ένα κενό σχέδιο).

2. Κάντε έναρξη SDTOPO

3. Από το Menu: SDTOPO -> Ρυθμίσεις -> Uninstall SDTOPO

4. Αφού κλείσει το AutoCAD, μέσω των Windows: Start Menu -> All Programs -> CADsdtopo -> Επιλέξτε την έκδοση του Autocad που έχετε και θα ξαναφορτωθεί το CADsdtopo περιέχοντας τα Updates.

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

_____________________________________________________________________

 

 

· 2012-12-08  Αρχείο : CADsdtopo_N_V300.exe

            

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Υπολογισμός - σχεδίαση Τριγώνων (DTM) και σχεδίαση Ισοϋψών.

 

* Προστέθηκε εντολή που ορίζει, μέσω Autocad, το osnap “NODE” να μην επιλέγει και τα Text.

 

* Προστέθηκε εντολή που εντολή που ορίζει να εμφανίζονται τα πενάκια τύπου CTB στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται στο σχέδιο

 

* Προστέθηκε η εντολή ZIMAA όπου επιλέγετε αρχικό και τελικό image και τα αντικείμενα που θα μεταφερθούν ή θα αντιγραφούν με βάση την διαφορά θέσης, μεγέθους και στροφής του τελικού με το αρχικό.  Χρησιμοποιείται στον εντοπισμό στα αποσπάσματα του σχεδίου.

 

* Άλλαξε η καρτέλα όπου ορίζεται ο “Τίτλος Πίνακα Blockπροσθήκη κουμπιού που ανοίγει το αρχείο της λίστας των Τίτλων που έχετε βάλει κατά καιρούς και κουμπί ανανέωσης της λίστας στην περίπτωση που κάνατε αλλαγές στο αρχείο.

 

* Άλλαξε η εντολή XKT (χαρακτηρισμός κτιρίων) όπου όταν πατήσετε Enter ή Space ανοίγει αυτόματα η καρτέλα φια να επιλέξετε άλλο χαρακτηρισμό.

 

* Αλλαγή της ITAX (εισαγωγή σημείων) όπου δεν μπαίνει η φράση “No Value” στις attributes των Block που δεν έχουν τιμή.

 

* Διορθώθηκε η ZAA (εμβαδομέτρηση) ώστε να μην ρωτάει για αρχή αρίθμησης.

 

* Προστέθηκε βοήθεια σε όλα τα menu και υπό-menu και τα Toolbar και προστέθηκε και menu “Χρήσιμα links”

 

* Διορθώθηκαν οι εντολές «επιλογή Ζ από αντικείμενο» και «επιλογή σημείων για κλίση».

 

* Προστέθηκαν νέα αρχιτεκτονικά σύμβολα Όψης της εντολής ASD.

 

* Ο συντελεστής ko του ΕΓΣΑ ενημερώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του Συστήματος αναφοράς.

 

* Διορθώθηκαν σε Arial όσα textstyle ήταν σε Arial greek και δεν αναζητείται πλέον το Oritz.shx

 

* Προστέθηκαν 3 τύποι Βεβαιώσεων υψομέτρου.

 

* Προστέθηκε εντολή, Τομές-Όψεις και Κατόψεις, όπου μπορείτε να ορίσετε τα μεγέθη κειμένων και στάθμεων να είναι τα ελάχιστα για κλίμακες 1:100, 1:50 και μικρότερες. Στις default ρυθμίσεις του προγράμματος τα μεγέθη στις κλίμακες αυτές είναι κατάτι μεγαλύτερα ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση και σε μικρότερα χαρτιά (μεγαλύτερες κλίμακες) και να παραμένουν ευκρινείς οι ενδείξεις και οι στάθμες. Πλέον, με την νέα εντολή, μπορείτε να τα εισάγετε σε κανονικό μέγεθος εκτύπωσης για οικονομία χώρου.

 

* Στις Κατόψεις, Όψεις και Τομές προστέθηκε εντολή όπου ορίζεται αν θέλετε το πρόθεμα των 3 γραμμάτων στα προτεινόμενα Layer ή όχι.

 

* KNBS: Νέα εντολή για σχεδίαση κανάβου όπου επιλέγετε 2 τυχαία σημεία και  και σχεδιάζονται το πλαίσιο, ο κάναβος, οι συντεταγμένες των 4 κορυφών και τα βήματα του κανάβου και στις 4 πλευρές.

 

* Προστέθηκε η εντολή ZDFA όπου μετατρέπονται αντικείμενα στις πραγματικές τους διαστάσεις με βάση αναγραφόμενες ή σχεδιασμένες διαστάσεις και τις πραγματικές τους τιμές.

 

* Άλλαξε η εντολή NNXY για αναγραφή συντεταγμένων σημείων με δυνατότητα αναγραφής με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και άλλες επιλογές.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

 

Εφ' όσον εγκαταστήσετε τα Updates (αφού δηλαδή τελειώσει ο παραπάνω οδηγός):

 

- Ανοίξτε το Autocad (ένα κενό σχέδιο).

- Κάντε έναρξη SDTOPO

- Από το Menu:  Ρυθμίσεις -> Uninstall SDTOPO

- Start Menu -> All Programs -> CADsdtopo -> Επιλέξτε την έκδοση του Autocad που έχετε και θα ξαναφορτωθεί το CADsdtopo περιέχοντας τα Updates.

- Τέλος πρέπει να αντιγράψετε τα πενάκια από τον φάκελο SDTOPO στον φάκελο PlotStyles του AutoCAD με την εντολή ZPLOTSTYLES.

 

_____________________________________________________________________

· 2012-10-26  Αρχείο : CADsdtopo_N_V205.exe

            

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

· Συμπλήρωση των Menu Τομή και Όψης με τις εντολές SDD (αυτόματο άνοιγμα-κλείσιμο Layer) και XDD (αυτόματο άνοιγμα-κλείσιμο Layer σε Xref).

· Διόρθωση των εντολών που δεν επανέφεραν τα Units, ώστε να επαναφέρονται στις τιμές που ίσχυαν πριν την εκτέλεση εντολής.

· Προσθήκη συμβόλων Όψης (Φωτιστικό-3, Κιγκλίδωμα Φεγγίτη - 3)

· Συμπλήρωση των δηλώσεων και σημειώσεων εξάρτησης βάση των αναγραφόμενων στο 72/18-01-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ.

· Τελική μορφή του πίνακα κορυφών της εντολής ZID (εμβαδομέτρηση ιδιοκτησίας).

· Oι Τίτλοι "Τοπογραφικό Εντός" και "Τοπογραφικό Εκτός", που είναι πλέον σχέδια που περιέχουν όλες τις θέσεις και οδηγίες για Τοπογραφικό Άδειας σύμφωνα με όλες τις μέχρι σήμερα διατάξεις. 

· Στην 1η περίπτωση «Πόρτα χωρίς κούφωμα» της εντολής PORTA, προτείνεται το πάχος κουφώματος της τελευταίας τιμής που δώσατε.

· Προστέθηκε ο πίνακας κορυφών Ο.Τ. στην Toolbar και το Menu “Τοπογραφικό βήμα-βήμα».

· Πλέον το ίδιο exe φορτώνει αυτόματα τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για το Autocad 2013 και για τα προηγούμενα και αυτό το exe είναι και στο Demo του Site (γιατί μέχρι τις 26-10-2012 το Demo ήταν μόνο για μέχρι και 2012).

· Διορθώθηκε το λάθος που παρουσιαζότανε στις εντολές σχεδίασης γραμμών με σημεία, όπου όταν κατασκευάζονταν σημεία (επιλογή «Κ») δεν σχεδιάζονταν σωστά οι διπλές γραμμές (PMD, PXR,…) και δεν λειτουργούσε σωστά το Undo.

· Άλλαξε το προτεινόμενο χρώμα της Ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής (όταν συμπίπτουν, ώστε να ξεχωρίσουν στην οθόνη από τις απλές οικοδομικές γραμμές. Αντίστοιχα ορίστηκαν και τα πενάκια. Πρέπει να αντιγράψετε τα ctb από τον C:\SDTOPO\Plot_Styles στον φάκελο Plot Style Manager του Autocad!

· Προστέθηκε η εντολή ZCRTD «Αλλαγή Διεύθυνσης Rtext”. Αν έχετε Rtext στο σχέδιο που διαβάζουν κάποια αρχεία τα οποία έχουν αλλάξει θέση και δεν τα βρίσκει τότε μπορείτε να επανακαθορίσετε την νέα Δνση για όλα μαζί αυτόματα.

· Προστέθηκαν διατάξεις (για Τοπογραφικά εντός και εκτός Σχεδίου) στην εντολή ZTITLOI.

· ΔΙΑΒΑΣΤΕ Τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

 

Προτού εγκαταστήσετε τα Updates (πριν δηλαδή τρέξετε  τον παραπάνω οδηγό):

 

* Ανοίξτε το Autocad (ένα κενό σχέδιο).

* Κάντε έναρξη SDTOPO.

* Πληκτρολογήστε ZTITLOI.

* Πατήστε το κουμπί Γενική Διεύθυνσηπου ανοίγει τον φάκελο “C:\SDTOPO\zzTitloi”.

* Σβήστε όλους τους φακέλους που έχουν την ονομασία τφ_***”.

 

Μετά την εγκατάσταση των Updates (αφού δηλαδή τελειώσει ο παραπάνω οδηγός):

 

* - Ανοίξτε το Autocad (ένα κενό σχέδιο).

* - Κάντε έναρξη SDTOPO

* - Από το Menu:  Ρυθμίσεις -> Uninstall SDTOPO

* - Start Menu -> All Programs -> CADsdtopo -> Επιλέξτε την έκδοση του Autocad που έχετε και θα ξαναφορτωθεί το CADsdtopo περιέχοντας τα Updates.

* Αντιγράψτε τα ctb από τον C:\SDTOPO\Plot_Styles στον φάκελο Plot Style Manager του Autocad.

 

_____________________________________________________________________

· 2012-09-26  Αρχείο : CADsdtopo_N_V204.exe

            

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

* Διόρθωση των πεπλατυσμένων κειμένων στα σύμβολα της εντολής ZST (στάθμες κάτοψης).

* Προσθήκη επιλογής (κουμπί) «Καταμέτρηση των Block που υπάρχουν ήδη στο σχέδιο» στις εντολές MBL (Εισαγωγή συμβόλου υπό κλίμακα) και ASD (Εισαγωγή συμβόλου σε πραγματικές διαστάσεις). Μπορείτε να βλέπετε τα ονόματα των συμβόλων που έχετε εισάγει με τις παραπάνω εντολές και τον πλήθος τους.

* Αλλαγή της ZRPL (Replace με Block) όπου πλέον όταν το block αντικατάστασης περιέχει περισσότερες attributes από το υπό αντικατάσταση, στις extra attributes αντί για “x” γράφεται κενό (space).

* Διόρθωση της περίπτωσης επιλογής αντιστραμμένου Block για χρήση της κλίμακάς του (scale),  σε εντολές όπως XYZOUT (Εισαγ.-Εξαγ. Block με συνεχείς ονομασίες), PH (Εισαγωγή Φωτό), ZMSB (Match Block Scale), ZZ (Γενική Σχεδίαση).

* Αυτόματη εγκατάσταση και στο Acad 2012.

* Προσθήκη συμβόλων στέγης (ολοκληρωμένη στέγη, όψη-κάτοψη κορφιά, όψεις-κάτοψη κεραμιδιών), συμβόλου ομπρέλας παραλίας, συμβόλων Όψης (φωτιστικά τοίχου, κιγκλιδώματα κ.λ.π.).

* Νέα εντολή ZSKO (σχεδίαση σκάλας σε τομή ή όψη με σημείο αρχή και τέλους και αριθμό πατημάτων.

* Προσθήκη Menu «Τομή...βήμα βήμα», «Όψη...βήμα βήμα»», «Κάτοψη...βήμα βήμα» και «Τοπογραφικό..βήμα βήμα» με προσθήκη νέων εντολών.

* Προσθήκη εντολής KTLMAN (εισαγωγή Layer πολυώροφου κτιρίου με τα αντίστοιχα LMAN και φίλτρα).

* Συντομεύσεις εντολών ZINSXREF (εισαγωγή xref κάροψης), Z2VH και Z2VV(χωρισμός οθόνης σε 2 παράθυρα), ZV1 (μία οθόνη).

* Διόρθωση της εντολής εισαγωγής συν/νων καννάβου στην περίπτωση αρχής γωνιών στην ανατολή (east).

* Προσθήκη της εντολής MR2 (ορθογώνιο με 2 σημεία (rectangle)), της MSP (spline με σημεία).

* Διόρθωση του πίνακα κορυφών της ZID (Εμβαδομέτρηση ιδιοκτησίας) ως προς τα δεκαδικά που προσέθετε στην ονομασία των κορυφών όταν αυτές ήταν αριθμός.

* Αλλαγή της NNP (Ενδείξεις υλικών με πίνακα) όπου όταν επιλέγετε μόνο αριθμός (χωρίς κουκίδα και γραμμή) το το Text έχει ιδιότητα middle-center.

* Προσθήκη της εντολής ZCCPH (Αντιγραφή επιλεγμένων φωτογραφιών σχεδίου (σύμβολα) σε διεύθυνση της επιλογής σας ως αρχεία).

* Προσθήκη καρτέλας ρυθμίσεων και δυνατότητα επιλογής αναγραφής στην οθόνη του αποτελέσματος (ή και των αναλυτικών υπολογισμών) των πράξεων με αντικείμενα, διαστάσεις και αριθμούς (D+D, L+L, DDD, P+P, E+E…)

* Προσθήκη δυνατότητας επιλογής για την αναγραφή της επιφάνειας σε Text ή Mtext στις εντολές ZAA (εμβαδόν με εσωτερικό σημείο) και ZID (εμβαδομέτρηση ιδιοκτησίας).

* Νέα εντολή GYSYP εισαγωγής εικόνας με τις επεξηγήσεις των συμβολισμών στις πινακίδες Γ.Υ.Σ. 1:5000.

* Αλλαγή μετά την εισαγωγή σημείων (ITAX) όπου τα Layer ορίζονται αυτόματα να είναι “Locked’ και επανασχεδιασμός των μεγεθών Block (ταχυμετρικά μικρότερα, στάσεις μεγαλύτερες κ.λ.π.)

* Διορθώσεις στις εντολές ZID (εμβαδομέτρηση ιδιοκτησίας), ITAX (εισαγωγή σημείων) και ZZB (εισαγωγή Block με αυτόματη αρίθμηση) ώστε τα μεγέθη των συμβόλων να είναι ίδια.

* Προσθήκη εντολών για προσθήκη κορυφών Κτιρίου: ZIK (κορυφές με επιλογή εσωτερικού σημείου κλειστού σχήματος), ZIKS (κορυφές επιλέγοντας συνεχόμενα σημεία με αυτόματη αρίθμηση), ΖΖΚ (εισαγωγή μεμονωμένων κορυφών με πολλαπλές δυνατότητες αυτόματης ονομασίας και δυνατότητα εξαγωγής και σε  αρχείο), ZPIK (Πίνακας συντεταγμένων κορυφών κτιρίου).

* Σμίκρυνση της Toolbar “Τοπογραφία με προσθήκη αναδιπλώμενων Menu.

* Προσθήκη της εντολής ZZI (εισαγωγή μεμονωμένων κορυφών ιδιοκτησίας με πολλαπλές δυνατότητες ονομασίας και δυνατότητα εξαγωγής και σε αρχείο).

* Ενημέρωση του ΦΕΚ 181Δ/1985 με τις αλλαγές του ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011.

* Προσθήκη δυνατότητας στις εντολές διαστάσεων τύπου Autocad” να λειτουργούν με το Current Dim Style που έχει το σχέδιο με όποιες ρυθμίσεις έχετε ορίσει. Η επιλογή βρίσκεται στην καρτέλα της εντολής ZDDAS.

* Επαναφορά σε κατάσταση Locked όσων Layer ξεκλειδώθηκαν κατά την διάρκεια εντολής του προγράμματος.

* Προσθήκη της εντολής ZIMIN για εισαγωγή εικόνων (images) για προσαρμογή στο σχέδιο ή για απόσπασμα στο υπόμνημα.

* ΝΕΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΚΑΤΟΨΗΣ, ΟΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΗΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ !! Οι σειρά των εντολών και διαδικασιών στις οδηγίες είναι ίδιες με αυτές στα αντίστοιχα νέα Menu και τις νέες Toolbar "14α Τομή  βήμα βήμα", "14β Όψη  βήμα βήμα", "15α Κάτοψη  βήμα βήμα" και "16α Τοπογραφικό βήμα βήμα"Δείτε τις νέες αναλυτικές οδηγίες

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

 

Εφ' όσον εγκαταστήσετε τα Updates (αφού δηλαδή τελειώσει ο παραπάνω οδηγός):

 

- Ανοίξτε το Autocad (ένα κενό σχέδιο).

- Κάντε έναρξη SDTOPO

- Από το Menu:  Ρυθμίσεις -> Uninstall SDTOPO

- Start Menu -> All Programs -> CADsdtopo -> Επιλέξτε την έκδοση του Autocad που έχετε και θα ξαναφορτωθεί το CADsdtopo περιέχοντας τα Updates.

 

_____________________________________________________________________

 

· 2012-06-19  Αρχείο : CADsdtopo_N_V202.exe

            

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

Þ Προσθήκη κουμπιού για την εντολή KEGSA (υπολογισμός συντελεστή ΕΓΣΑ) στην Toolbar 16. Τοπογραφία

Þ Εντολή εμβαδομέτρησης ZID: Διόρθωση προβλήματος εισαγωγής κορυφών (μετά την προσθήκη περιγραφών). Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής πίνακα στο τέλος της εντολής με τις κορυφές, την περίμετρο και το εμβαδόν. (Σημ.: Ο τρόπος σχεδίασης του πίνακα και τα στοιχεία που θα αναγράφονται μελετώνται ακόμη και θα οριστικοποιηθεί σε επόμενη έκδοση)

 

_____________________________________________________________________

 

· 2012-06-11  Αρχείο : CADsdtopo_N_V200.exe

            

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

Þ Επανασχεδιασμός της εντολής εισαγωγής σημείων (itax) με δυνατότητα εισαγωγής περιγραφής στα περισσότερα Block. Ακόμη προστέθηκε και η επιλογή MULT-LAY όπου αν εισάγετε αρχείο σημείων που περιέχει γραμμές της μορφής «Κωδικός ή αρίθμηση, Χ, Υ, Ζ, περιγραφή» τότε ανάλογα με τις περιγραφές  δημιουργούνται αυτόματα Layer. Τα νέα Layer που δημιουργούνται λειτουργούν και στο άνοιγμα-κλείσιμο της εντολής SDD.

Þ Επανασχεδιασμός των αρχείων DAT για την επιλογή Block (για πίνακα ή εξαγωγή) με προσαρμογή τους στις συνήθης ανάγκες.

Þ Συμπλήρωση του ΦΕΚ 270Δ’/1985.

 

____________________________________________________________________

 

· 2012-03-07  Αρχείο : CADsdtopo_N_V113.exe

            

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

Þ Στον Πίνακα κορυφών ιδιοκτησίας (ZPID): Προστέθηκε η δυνατότητα να αναγράφονται και τα μήκη μεταξύ των κορυφών.

Þ Σε όλες τις εντολές που έχουν την επιλογή Select προστέθηκαν οι διάφορες δυνατότητες επιλογής αντικειμένων.

Þ Στις στάθμες Τομής - Όψης (TST): Προστέθηκε στην καρτέλα η δυνατότητα επιλογής νέας υψομετρικής αφετηρίας στην οθόνη.

Þ Στην εντολή Χαρακτηρισμού Κτιρίων (ΧΚΤ): Προστέθηκε συντελεστής μεγέθους κειμένου.

Þ Έγιναν συμπληρώσεις στις διάφορες δηλώσεις και σημειώσεις Τοπογραφικού (ZTITLOI).

Þ Διορθώθηκε η εντολή Ορθογώνια με 2 πλευρές και διεύθυνση (ZDTT), ώστε να δίνει ορθογώνιο σε επιλεγμένη διεύθυνση δίνοντας μόνο τα μήκη των 2 πλευρών.

Þ Στις εντολές Εμβαδομέτρηση ιδιοκτησίας (ZID) και εμβαδόν περιοχής (ΖΑΑ), δόθηκε η δυνατότητα και επιλογής Polyline αντί μόνο επιλογής σημείου στο κέντρο.

Þ Προστέθηκε η εντολή KEGSA όπου με επιλογή ενός σημείου με το ποντίκι στην οθόνη υπολογίζεται και αναγράφεται ο συντελεστής K του ΕΓΣΑ.

Þ Έγιναν διορθώσεις ώστε να αναγράφονται αυτόματα οι επεξηγήσεις των Υπομνημάτων Γραμμών, Block, Hatch κ.λ.π.

 

_____________________________________________________________________

 

· 2011-07-20: Επανέλεγχος όλων των συμβόλων ως προς το μέγεθος εισαγωγής τους.

        Αρχείο : CADsdtopo_N_V109.exe

 

_____________________________________________________________________

 

· 2011-07-11: Διορθώσεις στα μεγέθη των συμβόλων «Κορυφή Ο.Τ.» και «Κορυφή ιδιοκτησίας» Πράξης Εφαρμογής, διόρθωση των ΦΕΚ να εισάγονται στην σωστή κλίμακα, επανέλεγχος όλων των Block του CADsdtopo, νέα εντολή “ZAAS” (λειτουργεί όπως η ZAA με την διαφορά ότι η επιφάνεια ορίζεται με σημεία στην οθόνη), νέα εντολή “ZIDS” (λειτουργεί όπως η ZID με την ίδια παραπάνω διαφοροποίηση).

        Αρχείο : CADsdtopo_N_V108.exe

 

_____________________________________________________________________

 

· 2011-05-14: Διορθώσεις στην αρίθμηση στην εμβαδομέτρηση ομόρων ιδιοκτησιών και μεγέθυνση των γραμμάτων των μηκών των πλευρών (ZID)

        Αρχείο : CADsdtopo_N_V105.exe

_______________________________________________________________

 

· 2011-05-09: Προβολή σημείων σε Όψη, εμβαδομέτρηση ομόρων ιδιοκτησιών, διόρθωση εντολής ΝΝΤ (ένδειξη προς), συμπληρώσεις στα πενάκια, θέσεις Parking, ...

        Αρχείο : CADsdtopo_N_V104.exe

____________________________________________________________________

 

· 2011-03-15: Αλλαγές στο Menu, δυνατότητα αποθήκευσης στην ZVFE, αλλαγή του μηνύματος για συντελεστή των διαστάσεων....

        Κατεβάστε τις αλλαγές: CADsdtopo_N_V102.exe

 

Σημ.: Αν έχετε την έκδοση CADsdtopo V1.00 επικοινωνήστε μαζί μας να σας αποστείλουμε CD.

best plugin for AutoCAD